Obnova katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Černá a v k.ú. Milíkov

Obnova katastrálního operátu novým mapováním

na části k. ú. Černá a k. ú. Milíkov – intravilán obce

 

Seznámení vlastníků s postupem obnovy operátu

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru popisných a geodetických informací v elektronické podobě 

Způsob obnovy katastrálního operátu:

 • novým mapováním
 • přepracováním souboru geodetických informací
 • na podkladě výsledků pozemkových úprav

Nové mapování x pozemkové úpravy

u obou způsobů obnovy vzniká nová katastrální mapa, na základě měření v terénu (stejná přesnost).

Pozemkové úpravy - dochází ke zcela novému uspořádání pozemků (pozemky se směňují)

Nové mapování - pozemky se nesměňují, jsou uspořádány jako doposud. Cílem nového mapování je vytvoření nové katastrální mapy, v terénu dochází k označení (zviditelnění) nesporných vlastnických hranic na základě vyšetření a následnému zaměření skutečného stavu, příp. dochází ke změnám druhů pozemků, způsobu využití pozemků popř. jejich sloučení.  

Nové mapování je nejvíce časově i finančně náročný způsob obnovy, avšak nejpřesněji zachycuje reálný stav v terénu za účasti vlastníků a následné zaměření vyšetřeného stavu.

 

Etapy obnovy nového mapování:

 

1. Zahájení obnovy operátu

2. Zjišťování hranic  

3. Podrobné měření v terénu (OOKO Jihlava)

4. Výpočty, zpracování měření    

5. Vyhotovení nového SPI (soubor popisných informací) a SGI (soubor grafických informací), srovnávací sestavení parcel 

6. Vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí a námitkové řízení  

7. Vyhlášení platnosti nového operátu 

 

 1.  Zahájení obnovy operátu
 • Katastrální úřad Velké Meziříčí oznámil zahájení obnovy operátu obci Černá dne 9. 1. 2024 

 

 1.  Zjišťování hranic

- zajišťuje Katastrální pracoviště Velké Meziříčí přibližně v období duben - listopad 2024

 - provádí komise složená ze zaměstnanců katastrálního úřadu, zástupců obce a jednotlivých správních orgánů za účasti vlastníků

      - předseda komise – Radovan Škoda (KP Velké Meziříčí)

      - členové komise: -  Jaroslava Horká (KP Velké Meziříčí)

                                   -  PaeDr. Vítězslav Plocek – (starosta obce Černá)

                  -  Marcela Žáková (odbor ŽP a ochrany ZPF MěÚ Velké Meziříčí)

                  -  Ivo Rohovský (odbor výstavby MěÚ Velké Meziříčí)

 • vlastníci žijící v k. ú. Černá jsou zváni písemnou pozvánkou - doručenou prostřednictvím zástupců obce (doručení osobně proti podpisu všem vlastníkům v doručním listě nebo dopisem s doručenkou), jehož přílohou je plná moc (k zjišťování hranic nemusí být úřední ověření plné moci), vlastníkům žijící mimo k. ú. Černá budou pozvánky zaslány poštou na dodejku nebo datovou schránkou
 • předmětem zjišťování jsou hranice pozemků vlastnické, hranice druhů pozemků, obvody budov a vodních děl

-  prověřují se i další údaje, které jsou obsahem katastru např. adresy vlastníků, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob využití stavby …

-  vyšetřuje se skutečný průběh hranice v terénu, který se porovnává s jejím zobrazením v platné katastrální mapě - mohou nastat následující případy:

Pozemky

 • průběh hranice v terénu odpovídá mapě a vlastníci s ní souhlasí - ideální stav (hranice se označí barvou, kolíkem - ten je následně stabilizován trvale - např. znaky z plastu, zabetonovaná žel. trubka ...) 
 • vlastníci s průběhem hranice v terénu souhlasí, ale ta neodpovídá zákresu v katastrální mapě – existují dvě možnosti:
 • chybný zákres v mapě - vlastníci potvrdí podpisem souhlas s opravou hranice
 • vědomá změna hranice - povinnost předložit geometrický plán (GP) na změnu hranice a směnnou, kupní nebo  darovací smlouvu
 • dojde k rozporu ve tvrzení vlastníků - vyznačení sporné hranice dle platné mapy KN, možnost určení hranice soudem

Budovy 

- zjištěné změny odvodů budov budou v případě nejasností předloženy stavebnímu úřadu ke schválení

- drobné změny (přístavba verandy, nepatrné změny v obvodu budovy) budou zaměřeny v rámci obnovy operátu

- rozsáhlejší změny, přístavby stavby hlavní a nové budovy (mimo drobné stavby - do 16m2) kromě garáže - vlastníci budou vyzváni k předložení příslušných 

  listin pro zápis do katastru nemovitostí, doklad od stavebního úřadu + geometrický plán na vyznačení obvodu budovy, popř. jeho změny

Sloučení parcel

- slučují se pozemky jednoho vlastníka se stejným druhem a způsobem využití pozemku mimo pozemky, u kterých je evidován rozdílný právní vztah

- lze sloučit i pozemky s různě evidovaným druhem pozemku, je-li v terénu druh pozemku jednotný a není-li potřeba vynětí ze ZPF

Změna hranice druhu pozemku

- nutno rozlišovat, zda je změnu nutno doložit příslušnou listinou

- jištěný vyšetřený stav se zakreslí do tabletu, vlastník souhlas, příp. nesouhlas, potvrdí podpisem do soupisu nemovitostí. Elektronický výstup se stává 

  podkladem pro podrobné měření v terénu. 

3., 4. Podrobné měření v terénu, výpočty a zpracování měření zajišťuje oddíl obnovy katastrálního operátu (OOKO) KÚ pro Vysočinu. Měřické práce     proběhnou v roce 2025.

5. Vyhotovení nového operátu SPI a SGI a srovnávací sestavení parcel probíhá na Katastrálním pracovišti Velké Meziříčí.

6. Vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí, námitkové řízení - vyložení operátu na obecním úřadu v Černé po dobu 10. pracovních dnů 

    k veřejnému nahlédnutí zajišťuje také Katastrální pracoviště Velké Meziříčí.

 

7. Vyhlášení platnosti nového operátu se předpokládá v roce 2026. Od této chvíle, kdy katastrální pracoviště vyhlásí platnost nového katastrálního operátu, se 

    původní operát stává neplatným.

Povinnosti vlastníků

● zúčastnit se šetření hranic nebo vyslat zástupce (plná moc)

● označit trvalým způsobem nesporné hranice svých pozemků - dle § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., (katastrální vyhláška) znak z plastu, kámen 

   s opracovanou hlavou, zabetonovaná trubka o délce min. 60 cm, hřeb, vysekaný křížek v betonu, zeď, plot, podezdívka ...

● hlásit změny, doplnit chybějící údaje týkající se jejich nemovitostí

● na výzvu katastrálního úřadu předložit GP a příslušné listiny pro zápis do katastru nemovitosti v dané lhůtě

 • vlastník nemovitostí je povinen po vyhlášení platnosti nového operátu u příslušného finančního úřadu podat nové daňové přiznání ohledně daně z nemovitostí za nemovitosti, u kterých došlo ke změnám, a to do 31. 1. následujícího roku podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., (o dani z nemovitých věcí).


postup-dle-Katastralniho-uradu.pdf