Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Fyzickým osobám je zasílána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.

Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských

městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území příslušného kraje

a hlavního města Prahy (dále jen "příslušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou

uloženy daňové spisy poplatníků.

Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.

Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo

více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů,

jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.

Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena.

Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:

● celkovávýš daněz nemovitýh věína rok 2016,

● výš a termíy splatnosti splázek,

● stav daňvéo úču poplatnía, tj. příadnýpřplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitýh věí

● spravujííúemnípracovišěfinančío úřdu, kde mápoplatní uložn daňvýspis k dani z nemovitýh věí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2016.

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2016 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Informace-k-zasilani-slozenek.pdf