Kaple sv. Antonína

NWJ8987Kaple, zasvěcená sv. An­to­ní­no­vi Paduánskému, se dříve nacházela v zám­ku, nejprve ve věži, a později, od doby mezi světovými válkami, v pří­zem­ní rohové místnosti na severním nároží hlavní zámecké budovy. Po restituci areálu zámku v de­va­de­sá­tých letech minulého století a jeho následném prodeji dalšímu soukromému majiteli byla kaple odsvěcena a zrušena.

V ro­ce 2001 začala příprava na vybudování nové kaple na návsi obce. Počáteční informační kontakty s Řím­sko­ka­to­lic­kou farností v Mě­ří­ně a Biskupstvím brněnským vyústily ve výběrové řízení na projektanta, které se konalo 19. 8. 2002. Obec požadovala použití materiálů s dlou­ho­do­bou životností, minimální náklady na údržbu a provoz, respektování záplavového pásma, zeleně a kapacitu kolem padesáti sedících. Rozhodující byl i požadavek finančních nákladů do 3 000 000 Kč. Z ná­vr­hů podaných čtyřmi přihlášenými subjekty byla vybrána radikální vize akademického architekta Ladislava Kuby a Ing. arch. Tomáše Pilaře (ateliér "Kuba & Pilař architekti" Brno), s ni­miž byla následně uzavřena smlouva o dílo na projektovou dokumentaci. Výsledek jejich práce posuzoval poradní sbor Biskupství brněnského, který 3. 4. 2003 návrh schválil jako velmi kultivované řešení splňující požadavky na soudobou sakrální architekturu.

V srp­nu ro­ku 2003 byl firmou En­vi­ro-eko­ana­ly­ti­ka, s. r. o., z Vel­ké­ho Meziříčí proveden in­že­nýr­sko-geo­lo­gic­ký a radonový průzkum pro postavení kaple v da­né lokalitě.

Dne 7. 6. 2004 bylo vydáno stavební povolení. Vzhledem k pro­vá­dě­né plynofikaci obce musela být však realizace projektu o jeden rok odložena. V ro­ce 2004 tak bylo nakoupeno pouze armovací železo a připraveno dřevo na stavbu. V pro­sin­ci ro­ku 2004 byla zveřejněna zpráva o veřejné zakázce, na jejímž základě se přihlásili tři uchazeči. Z nich byla vybrána firma Stylstav, s. r. o., z Kři­ža­no­va, která od dubna následujícího roku zahájila stavební práce. Výstavba byla dokončena v ro­ce 2006, kdy byla kaple také vysvěcena.

Slavnostní svěcení se konalo 10. červ­na, v před­ve­čer svátku titulárního patrona nového svato­stánku, svatého Antonína z Pa­do­vy. Zúčastnilo se jej několik stovek občanů Černé a návštěv­níků z ši­ro­ké­ho okolí, z vět­ší dálky přijeli i mnozí rodáci či lidé s vaz­ba­mi na zdejší obec. Přítomni byli četní církevní představitelé a čestní hosté. Kapli vysvětil brněnský biskup ThLic. Voj­těch Cikrle, který též spolu s os­tat­ní­mi kněžími celebroval slavnostní mši. Vysvěcením byla novostavba předána do užívání a od té doby slouží náboženským potřebám místních věřících.

Jak už bylo uvedeno, nová černická kaple stojí na obecní návsi. Byla navržena a postavena tak, aby zde byla dominantou, avšak aby zároveň byla v sou­la­du s okol­ní, starší zástavbou. Z vněj­ší­ho pohledu má celý objekt velmi kompaktní tvar - tvar lodě (archy). Jediným narušením geometrické čistoty tohoto tvaru jsou vchodové dveře a konzole se zvonem ze známého zvonařství rodiny Dytrychovy na jedné straně a čtvercové okno na straně druhé.

Fundament budovy je tvořen železobetonovou základní skořepinou, na jejíž ploše se tyčí dřevěná konstrukce vlastní "archy". Skořepina zajišťuje stabilitu objektu, izolace brání spodní vodě, zvýšená základová deska chrání objekt před záplavovou vlnou. Uvnitř je umístěna vzducho­technika pro větrání a vytápění celého uživatelského prostoru. Topí se elektřinou, přenosovým médiem je horký vzduch. Dřevěná konstrukce je pokryta vnitřním a vnějším obložením z pa­lu­bek vyrobených ze severského smrku. Mezi nimi se nachází tepelná izolace, jsou zde umístěny také průduchy pro zmiňované větrání a topení, okapové svody a elektro­instalace. Střecha budovy je pokryta plastem, s vy­spá­do­vá­ním pro odtok vody, svody jsou vyhřívané, takže sníh při horkovzdušné ventilaci taje a voda odtéká.

V no­vé kapli sv. An­to­ní­na jsou v rám­ci kontinuity se zrušenou kaplí v zám­ku použity některé prvky interiéru ze staré lokace. Zejména je to původní dřevěná socha jmenovaného svatého, jež je umístěna uvnitř u stěny naproti vchodu. Jinak je interiér novostavby originální, byl navržen jedním z au­to­rů projektu, architektem Kubou. Jako materiál je tu použito opět dřevo. Výjimkou je stůl, vyrobený z ka­me­ne (syenitu).

Krátce po jejím vysvěcení a otevření byl interiér kaple obohacen prostřednictvím darů o další dva komponenty - o patnáctidílný cyklus perokreseb "Křížová cesta " a ručně vyřezávaný dřevěný kříž. Cyklus je originálním dílem Miloše Slámy, umělce z Pol­nič­ky, a daroval jej černické kapli farář Mons. Fran­ti­šek Hrůza, v té době správce měřínské farnosti. Druhý uváděný dar, kříž, byl věnován panem Josefem Michalským, rakouským občanem s vaz­ba­mi k Čer­né, a vznikl v re­no­mo­va­né korutanské řezbářské dílně.

Kaple sv. An­to­ní­na v Čer­né se po několika letech, jež uplynula od jejího dokončení, stala přirozenou součástí života i vzhledu obce. Netradiční, moderní styl nového sakrálního objektu na černické návsi vzbudil od samého počátku jeho výstavby nepominutelnou pozornost. A budí ji dodnes, jak na úrovni lokální, tak i na úrovni celé země. O tom svědčí například návštěvy zájemců o prohlídku budovy nebo články, jež o novostavbě vyšly, ať už v tis­ku regionálním a celostátním, či v od­bor­ných periodikách a sbornících.

Zasloužený ohlas, který dílo architektů Kuby a Pilaře vyvolalo, se projevil též několika veřejnými oceněními. Už v ro­ce 2007 se kaple zúčastnila soutěže "Stavba Vysočiny 2006" a získala zde druhé místo v ka­te­go­rii "Stavby občanské vybavenosti". Zároveň si odnesla čestné uznání za nezvyklé tvarové a materiálové řešení. V ná­sle­du­jí­cím roce pak byla vybrána stavba černické kaple mezi sedm finalistů "Ceny Klubu za starou Prahu" za novostavbu v historickém prostředí. Ovšem nejprestižnějším oceněním, kterého se projektu i jeho realizaci dostalo hned v ro­ce 2006, zřejmě je (dvojnásobná) nominace mezi třináct českých zástupců v bo­ji o evropskou architektonickou "Cenu Miese van den Rohe", jež se uděluje jednou za dva roky v Bar­ce­lo­ně pod patronací Evropské komise.